Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 103 tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Psalm 103", wykonawca: Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Tekst piosenki

PSALM 103
Praise for the LORD’s Mercies
A Psalm of David.
Bless the LORD, O my soul;
And all that is within me, bless His holy name!
Bless the LORD, O my soul,
And forget not all His benefits:
Who forgives all your iniquities,
Who heals all your diseases,
Who redeems your life from destruction,
Who crowns you with lovingkindness and tender mercies,
Who satisfies your mouth with good things,
So that your youth is renewed like the eagle’s.
The LORD executes righteousness
And justice for all who are oppressed.
He made known His ways to Moses,
His acts to the children of Israel.
The LORD is merciful and gracious,
Slow to anger, and abounding in mercy.
He will not always strive with us,
Nor will He keep His anger forever.
He has not dealt with us according to our sins,
Nor punished us according to our iniquities.
For as the heavens are high above the earth,
So great is His mercy toward those who fear Him;
As far as the east is from the west,
So far has He removed our transgressions from us.
As a father pities his children,
So the LORD pities those who fear Him.
For He knows our frame;
He remembers that we are dust.
As for man, his days are like grass;
As a flower of the field, so he flourishes.
For the wind passes over it, and it is gone,
And its place remembers it no more. But the mercy of the LORD is from
everlasting to everlasting
On those who fear Him,
And His righteousness to children’s children,
To such as keep His covenant,
And to those who remember His commandments to do them.
The LORD has established His throne in heaven,
And His kingdom rules over all.
Bless the LORD, you His angels,
Who excel in strength, who do His word,
Heeding the voice of His word.
Bless the LORD, all you His hosts,
You ministers of His, who do His pleasure.
Bless the LORD, all His works,
In all places of His dominion.
Bless the LORD, O my soul!

Tłumaczenie tekstu piosenki

PSALM 103
Praise for the LORD ' s Mercies
Psalm Dawida.
Pobłogosław Pana, O moja duszo;
I wszystko, co jest we mnie, pobłogosław Jego święte imię!
Pobłogosław Pana, O moja duszo,
I nie zapomnij o wszystkich jego korzyściach:
Kto wybacza wszystkie Twoje winy,
Który leczy wszystkie twoje choroby,
Kto odkupi twoje życie od zniszczenia,
Kto ukoronuje Cię miłością i łaską,
Który zaspokaja Twoje usta dobrymi rzeczami,
Żeby twoja młodość była odnowiona jak u orła.
PAN wykonuje sprawiedliwość
I Sprawiedliwość dla wszystkich, którzy są uciskani.
Objawił swoje drogi Mojżeszowi,
Jego czyny wobec dzieci Izraela.
Pan jest miłosierny i łaskawy,
Powolna do gniewu i pełna miłosierdzia.
Nie zawsze będzie z nami walczył.,
Nie zatrzyma swojego gniewu na zawsze.
On nie postępował z nami według naszych grzechów,
Ani nie karał nas według naszych nieprawości.
Bo jak niebiosa są wysoko nad ziemią,
Tak wielka jest Jego łaska wobec tych, którzy się go boją.;
Na wschód od zachodu,
Jak dotąd usunął z nas nasze występki.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
Więc pan lituje się nad tymi, którzy się go boją.
Bo zna naszą ramę;
Pamięta, że jesteśmy prochem.
Co do człowieka, jego dni są jak trawa;
Jak kwiat pola, tak kwitnie.
Bo wiatr przelatuje nad nim, i już go nie ma.,
A jego miejsce już go nie pamięta. Ale miłosierdzie Pana pochodzi od
everlasting to everlasting
Na tych, którzy się go boją,
I jego prawość dla dzieci,
Tym, którzy dotrzymują jego Przymierza,
A tym, którzy pamiętają jego przykazania, aby je czynili.
Pan ustanowił swój tron w niebie,
A jego królestwo rządzi wszystkim.
Pobłogosław pana, jego anioły,
Kto jest silniejszy, kto dotrzymuje słowa,
Wysłuchaj głosu jego słowa.
Pobłogosław Pana, wszystkich jego zastępów,
Wy, jego ministrowie, czynicie mu przyjemność.
Pobłogosław Pana, wszystkie jego dzieła,
We wszystkich miejscach jego panowania.
Pobłogosław Pana, O moja duszo!