Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 149 tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Psalm 149", wykonawca: Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Tekst piosenki

PSALM 149
Praise to God for His Salvation and Judgment
Praise the LORD!
Sing to the LORD a new song,
And His praise in the assembly of saints.
Let Israel rejoice in their Maker;
Let the children of Zion be joyful in their King.
Let them praise His name with the dance;
Let them sing praises to Him with the timbrel and harp.
For the LORD takes pleasure in His people;
He will beautify the humble with salvation.
Let the saints be joyful in glory;
Let them sing aloud on their beds.
Let the high praises of God be in their mouth,
And a two-edged sword in their hand,
To execute vengeance on the nations,
And punishments on the peoples;
To bind their kings with chains,
And their nobles with fetters of iron;
To execute on them the written judgment—
This honor have all His saints.
Praise the LORD!

Tłumaczenie tekstu piosenki

PSALM 149
Chwała Bogu za Jego zbawienie i Sąd
Chwalmy Pana!
Sing to the LORD a new song,
I jego pochwała w Zgromadzeniu świętych.
Niech Izrael raduje się w swoim Stwórcy;
Niech dzieci Syjonu będą radosne w swoim Królu.
Niech chwali jego imię tańcem;
Niech mu śpiewają na bębnie i harfie.
Bo Pan rozkoszuje się swoim ludem;
On upiększy pokornych zbawieniem.
Niech święci będą radośni w chwale;
Niech śpiewają głośno na swoich łóżkach.
Niech chwała Boża będzie w ich ustach,
I miecz obosieczny w dłoni,
Aby dokonać zemsty na narodach,
I kary na ludach;
By związać ich królów łańcuchami,
A ich szlachta z żelaznymi kajdanami;
Wykonać na nich pisemny wyrok—
Ten honor mają wszyscy jego święci.
Chwalmy Pana!